Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!


(Нийт: 20 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2022-09-14 Хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол
2 2022-05-25 Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол
3 2022-05-11 Журам, жагсаалт батлах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
4 2022-05-11 Иргэд, олон нийттэй харилцах 11-11 төвийн үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол
5 2014-01-06 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийлэг журам батлах тухай Засгийн газрын тогтоол
6 2013-11-22 Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм батлах тухай Засгийн газрын тогтоол
7 2013-09-26 Сумдын хөгжлийн загвар болон түүнд хамаарах нэг маягийн загвар зургийн жагсаалт батлах тухай Засгийн газрын тогтоол
8 2013-09-26 Журам батлах тухай Засгийн газрын тогтоол
9 2013-09-26 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Засгийн газрын тогтоол
10 2013-09-26 Эрчим хүчний салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
11 2013-09-26 Концессын гэрээг шинэчлэн байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
12 2013-09-26 Худалдан авах ажиллагааны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар авах арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
13 2013-09-25 Тогтоолын хавсралтуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
14 2013-09-25 Тавантолгойн цахилгаан станцын төслийг эрчимжүүлэх тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
15 2013-09-25 Шинээр баригдаж байгаа дулааны станцуудын ашиглалтын өмнөх захиргаа байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
16 2013-09-25 Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
17 2013-09-25 "Нэг цонхны үйлчилгээ"-ний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол
18 2013-09-25 Төрийн өмчийн оролцоотой компани байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
19 2013-09-25 Төрийн сангийн зарим чиг үүргийг хэрэгжүүлж эхлэх тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
20 2013-09-25 Төсвийн хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулахтай холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ