Буцах Файлыг татах

Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм/шинэчлэн батлагдсан/

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ТУШААЛ

2021 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр                        Дугаар А/146                                                  Улаанбаатар хот

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай

Эрчим хүчний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5, Хэмжил зүйн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрмийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. Батлагдсан дүрмийг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж, захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэхийг Төрийн захиргааны удирдлагын газар /Р.Батрагчаа/-т даалгасугай.

3.Дүрмийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг дулаан үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нарт тус тус үүрэг болгосугай.

4. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга /Б.Насантогтох/-д даалгасугай.

3. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Түлш эрчим хүчний сайдын 2007 оны 82, Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 266 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Н.ТАВИНБЭХ

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ