2024-02-29 02:19:03

Хүний нөөцийн мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

2.1.

ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл;

2.2.

албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам;

2.3.

албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм;

2.4.

хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам;

2.5.

хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ;

2.6.

албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам.