Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2021-03-04 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
2 2021-02-10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
3 2021-01-26 Цахилгаан эрчим хүчний импортлох болон экспортлох хэмжээг тогтоох тухай Сайдын тушаал
4 2021-01-20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
5 2021-01-18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
6 2021-01-12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
7 2021-03-04 Сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
8 2021-03-03 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
9 2021-02-26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
10 2021-02-10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
11 2021-02-08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
12 2021-02-08 Сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
13 2021-02-04 Сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
14 2020-12-10 БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ Дотоод аудит
15 2021-02-05 Шагнах тухай Сайдын тушаал
16 2020-01-03 Эрчим хүчний салбарын 2020 оны шилдгүүдийг шалгаруулах тухай Сайдын тушаал
17 2020-12-10 Эрчим хүчний салбарын шилдэг шалгаруулах шинэчилсэн журам Сайдын тушаал Хавсралтгүй
18 2020-09-01 Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай Сайдын тушаал
19 2020-08-20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
20 2020-08-24 Журам шинэчлэн батлах тухай Сайдын тушаал

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ