Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2022-01-03 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
2 2022-02-07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
3 2022-01-21 Техникийн комисс томилон ажиллуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
4 2022-01-21 Техникийн комисс томилон ажиллуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
5 2022-01-18 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
6 2022-01-07 Сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
7 2021-11-09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
8 2021-10-19 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
9 2021-10-15 Эрчим хүчээр найдвартай хангах хариуцлагатай жижүүрийг томилон ажиллуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
10 2021-06-24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
11 2021-06-21 Техникийн комисс томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
12 2021-06-11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
13 2021-06-04 Техникийн комисс томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
14 2021-04-30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
15 2021-04-30 Аргачлал шинэчлэн батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
16 2021-03-23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
17 2021-03-12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
18 2021-03-12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
19 2021-03-09 Мэдлэгийн шалгалт зохион байгуулах тухай Сайдын тушаал
20 2021-03-09 Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай Сайдын тушаал

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ