Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2022-05-11 Журам, жагсаалт батлах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
2 2022-01-03 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
3 2020-08-24 Журам шинэчлэн батлах тухай Сайдын тушаал
4 2014-05-20 Журам батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
5 2014-02-05 Журам батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
6 2013-10-02 Жагсаалт батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
7 2013-09-26 Журам батлах тухай Засгийн газрын тогтоол
8 2013-09-25 Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
9 2013-09-25 Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоол
10 2013-09-24 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тамхины/ Засгийн газрын тогтоол
11 2009-10-14 Жагсаалт батлах тухай /Засгийн газрын тэргүүлэх чиглэлийн төслийн/ Засгийн газрын тогтоол
12 2009-01-07 Журам шинэчлэн батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдааны журам/ Засгийн газрын тогтоол
13 2007-08-01 Журам батлах тухай /”Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулах журам/ Засгийн газрын тогтоол
14 2007-10-23 Журам батлах тухай /Сайдын зөвлөлийн ажиллах нийтлэг журам/ Засгийн газрын тогтоол
15 2012-04-25 Журам батлах тухай /Албан тушаалтны бэлэг, үйлчилгээний үнэ/ Засгийн газрын тогтоол
16 2012-04-25 Журам батлах тухай /Албан тушаалтан дипломат бэлэг авах, зарцуулах/ Засгийн газрын тогтоол
17 2010-07-07 Журам батлах тухай /Концесс олгох, уралдаант шалгаруулалтын журам/ Засгийн газрын тогтоол
18 2012-11-03 Журам батлах тухай /Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих/ Засгийн газрын тогтоол
19 2007-12-08 Журам батлах тухай /Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам/ Засгийн газрын тогтоол
20 2007-11-22 Журам батлах тухай /Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох/ Засгийн газрын тогтоол

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ