Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!


(Нийт: 20 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2015-09-14 Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
2 2015-03-13 2015 оны худалдан авалтын төлөвлөгөөг тодотгон батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
3 2015-03-13 Схем батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
4 2015-03-13 Эрчим хүчний үйлдвэр компаниудад үзлэг зохион байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
5 2015-03-13 Дотоод аудитыг гүйцэтгэх тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
6 2015-03-13 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
7 2015-03-13 Төлөөлөгчид томилох тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
8 2015-03-13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
9 2015-03-13 Дотоод аудитын хороог байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
10 2015-03-13 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
11 2014-11-21 Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын үндсэн дүрэм Сайдын тушаал Хавсралтгүй
12 2014-11-21 Цахилгаан байгууламжийн ашиглалты үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм Сайдын тушаал Хавсралтгүй
13 2013-11-19 Дулааны эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Сайдын тушаал
14 2013-10-14 Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай Сайдын тушаал
15 2013-10-14 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
16 2013-10-01 Төлөвлөгөө батлах тухай Сайдын тушаал
17 2013-10-01 Сайдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай Сайдын тушаал
18 2013-09-27 Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх журам Сайдын тушаал Хавсралтгүй
19 2013-03-01 Зарим барилга, обьектын нэр төрлийн жагсаалт, зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг батлах тухай 16 тоот тушаалын хавсралт Сайдын тушаал
20 2013-03-01 Зарим барилга, обьектын нэр төрлийн жагсаалт, зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг батлах тухай 16 тоот тушаал Сайдын тушаал

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ