Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2021-01-01 БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ2 Дотоод аудит
2 2023-11-07 Төсөлд сонгон шалгаруулалтын хороо байгуулах тухай Сайдын тушаал
3 2021-04-30 Аргачлал шинэчлэн батлах тухай Сайдын тушаал
4 2022-09-14 Хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол
5 2022-05-25 Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол
6 2022-05-11 Журам, жагсаалт батлах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
7 2022-05-11 Иргэд, олон нийттэй харилцах 11-11 төвийн үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол
8 2018-01-05 Агаарын бохирдлыг бууруулахтай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоол
9 2021-08-05 Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм/шинэчлэн батлагдсан/ Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
10 2019-10-29 Байгалийн гамшиг, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүсэх тохиолдолд түлш, эрчим хүчний хангамжийн талаар мөрдөх журам Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
11 2019-06-25 Эрчим хүчний тоноглол, тоног төхөөрөмжийн материал зарцуулалтын норм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр Хавсралтгүй
12 2019-05-01 Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын журам Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
13 2015-12-28 Эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх журам Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр Хавсралтгүй
14 2011-06-24 Дулааны хүчний тоног төхөөрөмжийн туршилт, тохируулга зүгшрүүлэлтийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын норм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр Хавсралтгүй
15 2022-01-24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
16 2022-01-18 Улсын комисс томилон ажиллуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
17 2022-01-17 Цахилгаан эрчим хүчний импортлох болон экспортлох хэмжээг тогтоох тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
18 2022-01-11 Төлөвлөгөө батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
19 2022-01-06 Түр журам батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
20 2022-01-06 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ