Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 12 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2017 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр
      Компани Нэгж 2016 оны 12-р сар 2015 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц       12,480.00        12,570.32  100.72%       12,875.25 
дул Гкал       37,868.00        35,291.00  93.19%       30,891.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       84,696.00        85,772.11  101.27%       85,317.00 
дул Гкал     354,476.00      347,699.00  98.09%     348,980.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     345,537.71      336,062.78  97.26%     332,789.76 
дул Гкал     552,982.00      448,481.00  81.10%     504,150.00 
4 "АМГАЛАН" ДС дул Гкал       54,163.00      101,717.00  187.80%                  -   
5 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       25,695.72        25,757.09  100.24%       23,351.76 
дул Гкал       83,747.00        75,605.00  90.28%       84,626.00 
6 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц       15,687.40        15,368.43  97.97%       16,014.64 
дул Гкал       83,843.00        78,798.00  93.98%       84,367.00 
ДҮН цах м.квтц     484,096.84      475,530.73  98.23%     470,348.42 
дул Гкал  1,167,079.00   1,087,591.00  93.19%  1,053,014.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       17,958.40        24,946.40  138.91%       17,846.80 
дул Гкал       36,001.00        40,077.00  111.32%       41,000.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц           231.70            394.20  170.13%           175.23 
дул Гкал        4,001.40         4,429.30  110.69%        5,309.00 
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        3,667.00         5,692.49  155.24%        3,385.48 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        2,210.00         4,208.04  190.41%        2,184.63 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц     0.00%           396.10 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц             30.00              82.38  274.60%             81.38 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц     0.00%                  -   
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц     0.00%                  -   
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц     0.00%                  -   
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц        12,480.00       10,738.93  86.05%       13,524.46 
ДҮН цах м.квтц       36,577.10        46,062.44  125.93%       37,594.08 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц           318.20            318.20  100.00%           348.27 
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц           241.55            241.55  100.00%           396.10 
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц     0.00%             14.30 
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц           559.75            559.75  100.00%           758.67 
4 "БНДС" ХК дул Гкал       24,000.00        25,624.50  106.77%       23,754.40 
5 "НДС" ХК дул Гкал       20,841.30        21,139.30  101.43%       20,810.00 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал 6797.9        7,164.80  105.40%        6,540.00 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    521,233.69     522,152.91  100.18%    508,701.16 
дул Гкал  1,258,720.60   1,186,025.90  94.22%  1,150,427.40 

ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ