Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 11 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2016 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр
      Компани Нэгж 2016 оны 11-р сар 2015 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц       12,100.00        12,323.85  101.85%       12,217.97 
дул Гкал       27,899.00        30,257.00  108.45%       26,598.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       82,020.00        82,388.09  100.45%       85,306.49 
дул Гкал     260,436.00      302,820.00  116.27%     283,248.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     297,765.83      299,809.59  100.69%     298,150.04 
дул Гкал     420,817.00      406,255.00  96.54%     419,140.00 
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       23,363.72        24,503.78  104.88%       19,467.80 
дул Гкал       61,135.00        61,335.00  100.33%       61,410.00 
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц       12,086.40        13,162.53  108.90%       12,597.73 
дул Гкал       62,910.00        63,722.00  101.29%       63,671.00 
ДҮН цах м.квтц     427,335.95      432,187.83  101.14%     427,740.02 
дул Гкал     833,197.00      864,389.00  103.74%     854,067.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       13,800.00        19,030.70  137.90%       16,803.90 
дул Гкал       26,500.00        35,600.00  134.34%       31,500.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц           224.10            355.46  158.62%           181.21 
дул Гкал        3,800.00         3,660.00  96.32%        3,660.00 
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        3,556.00         5,334.32  150.01%        3,280.14 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        2,210.00         4,132.56  186.99%        2,192.35 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц     0.00%           398.10 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц             60.00            121.26  202.10%             99.34 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц     0.00%                  -   
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц     0.00%                  -   
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц     0.00%                  -   
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц        12,480.00       14,225.05  113.98%        6,604.69 
ДҮН цах м.квтц       32,330.10        43,199.35  133.62%       29,559.73 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц           237.46            237.46  100.00%           287.50 
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц           209.03            209.03  100.00%           398.00 
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц                  -                     -    0.00%             10.06 
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц           446.49            446.49  100.00%           695.56 
4 "БНДС" ХК дул Гкал       18,195.00        22,829.00  125.47%       18,620.30 
5 "НДС" ХК дул Гкал       16,347.00        16,502.00  100.95%       16,552.80 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал 5035.5        5,298.40  105.22%        5,880.00 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    460,112.54     475,833.67  103.42%    457,995.31 
дул Гкал    903,337.40     942,981.05  104.39%    930,280.10 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ